Termeni și Condiții Dance Addiction

Prin accesarea site-ului și a serviciilor noastre, sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare. Prin utilizarea acestui site sunteți considerat că ați citit și sunteți de acord cu următorii termeni și condiții:

Utilizarea site-urilor dvs. de Internet sau a oricăror informații, link-uri, produse sau servicii oferite pe aceste site-uri (în mod colectiv, „Servicii”) se supune acestor Termeni de utilizare (acești „Termeni”). DanceAddiction.ro („Dance Addiction”), la propria discreție, poate modifica termenii, condițiile și modul de funcționare a acestui site („Site-ul”) oricând, fără a vă anunța dvs. Utilizând acest site și / sau oricare dintre serviciile sale , sunteți de acord cu Termenii, inclusiv orice modificări pe care le facem, și renunță și la orice drepturi sau revendicări pe care le puteți avea împotriva Dance Addiction.

Declarație de Confidențialitate Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Citiți Politica noastră de confidențialitate pentru detalii complete.

Confidențialitatea

Înregistrările clientului sunt considerate confidențiale și, prin urmare, nu vor fi divulgate niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în mod legal de către autoritățile competente. Clienții au dreptul să solicite vizionarea și copii ale oricăror înregistrări ale clienților pe care le păstrăm, cu condiția să primim o notificare rezonabilă cu privire la o astfel de solicitare. Clienților li se solicită să păstreze copii ale oricărei literatură eliberată în legătură cu furnizarea serviciilor noastre. Dacă este cazul, vom emite Clientului informații scrise, materiale sau copii ale înregistrărilor, ca parte a unui contract convenit, în beneficiul ambelor părți. Nu vom vinde, împărți sau închiria informațiile dvs. personale unei terțe părți sau nu vom folosi adresa dvs. de e-mail pentru e-mailuri nesolicitate. Toate e-mailurile trimise de noi vor fi legate numai de furnizarea serviciilor și produselor convenite.

Excluderi Și Limitări Privind Excluderea Responsabilității

NOI ȘI FURNIZORII NOȘTRI DE PUBLICITATE, FURNIZORII ȘI FURNIZORII DE LICENȚE FURNIZEAZĂ SITE-UL ȘI SERVICIILE FURNIZATE DE ACESTA PE O BAZĂ AȘA CUM ESTE FURNIZATĂ ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE ORICE FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ ȘI, ÎN MOD EXPRES, NEAGĂ ORICE GARANȚII IMPLICITE DE NEÎNCĂLCARE , TITLU, VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI DISPONIBILITATEA SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR. DANCEADDICTION.RO NU FACE NICI O DECLARAȚIE CĂ SITE-UL ȘI / SAU SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU ERONATE, BUG-URI SAU VIRUȘI ȘI NU VOR FI TRAȘI LA RĂSPUNDERE ÎN NICI UN FEL SAU PRIN NICI UN MIJLOC, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU ORICE DIFICULTĂȚI DE COMUNICARE, ORICE ÎNTRERUPERE ȘI / SAU FURNIZARE DE DATE, NE-LIVRARE, LIVRARE NECORESPUNZĂTOARE, CORUPȚIE, DISTRUGERE SAU EVENIMENTE CARE DEPĂȘESC CONTROLUL NOSTRU REZONABIL.

FĂRĂ A LIMITA CELE MENȚIONATE ANTERIOR, DANCEADDICTION.RO NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU DVS. SAU PENTRU AFACEREA DVS. PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, CONSECVENTE, EXEMPLARE, SPECIALE SAU PUNITIVE SAU PROFITURI PIERDUTE SAU IMPUTATE SAU REDEVENȚE REZULTATE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SITE SAU A ORICĂROR BUNURI SAU A SERVICIILOR FURNIZATE, FIE PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, FIE PENTRU ORICE OBLIGAȚIE CARE DECURGE DIN ACEASTA SAU ÎN ALT MOD, DACĂ RĂSPUNDEREA ESTE AFIRMATĂ ÎN CONTRACT SAU DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE STRICTĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL) ȘI INDIFERENT DACĂ AȚI FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PIERDERI SAU DAUNE . RENUNȚAȚI ASTFEL LA ORICE PRETENȚIE CĂ ACESTE EXCLUDERI VĂ LIPSESC DE O SOLUȚIE ADECVATĂ. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ NU DEPĂȘEȘTE, ÎN NICIUN CAZ, O SUTĂ DE LEI. (100 RON).

RECUNOAȘTEȚI FAPTUL CĂ FURNIZORII DE PRODUSE ȘI SERVICII TERȚE POT SĂ ÎȘI FACĂ PUBLICITATE PENTRU PRODUSELE ȘI SERVICIILE LOR PE SITE-UL DANCEADDICTION.RO ȘI CĂ DANCEADDICTION.RO POATE SĂ FORMEZE PARTENERIATE SAU ALIANȚE CU UNII DINTRE ACEȘTI FURNIZORI DIN CÂND ÎN CÂND PENTRU A FACILITA FURNIZAREA ACESTOR PRODUSE ȘI SERVICII PENTRU TINE. CU TOATE ACESTEA, RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎN NICIUN MOMENT DANCEADDICTION.RO NU FACE NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA PRODUSELE SAU SERVICIILE TERȚILOR ȘI NICI DANCEADDICTION.RO NU VA FI RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE DVS. SAU ORICE TERȚĂ PARTE PENTRU ORICE REVENDICĂRI APĂRUTE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA PRODUSE ȘI SERVICII TERȚE. PRIN PREZENTA, RENUNȚAȚI LA ORICE DREPTURI ȘI PRETENȚII PE CARE LE-AȚI PUTEA AVEA FAȚĂ DE DANCEADDICTION.RO ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSELE ȘI SERVICIILE TERȚILOR, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE.

Forță Majoră

Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă față de cealaltă pentru orice neîndeplinire a oricărei obligații în temeiul unui acord care se datorează unui eveniment care nu se află sub controlul unei astfel de părți, inclusiv, dar fără a se limita la orice act al lui Dumnezeu, terorism, război, insurgență politică, insurecție, , tulburări civile, act de autoritate civilă sau militară, revoltă, cutremur, inundații sau orice altă situație naturală sau omenească făcută în afara controlului nostru, care determină încheierea unui acord sau a unui contract încheiat și care nu ar fi putut fi prevăzut în mod rezonabil. Orice Parte afectată de un astfel de eveniment va informa de îndată cealaltă Parte a aceluiași eveniment și va face toate eforturile rezonabile pentru a respecta termenii și condițiile oricărui Acord conținut în acest document. Renunțare la nerespectarea de către oricare dintre părți a îndeplinirii stricte a oricăror dispoziții din prezentul sau a vreunui acord sau a neîndeplinirii de către oricare dintre părți a oricărui drept sau a unei căi de atac la care el sau el au dreptul în temeiul acestuia nu constituie o renunțare la acesta și nu poate cauza o diminuare a obligațiilor care decurg din prezentul sau din orice acord. Nici o renunțare la oricare dintre prevederile prezentului Acord sau ale vreunui Acord nu va fi efectivă decât în ​​cazul în care se precizează în mod expres că acesta este astfel și semnat de ambele Părți.

General

Utilizarea site-ului nostru este supusă legilor și proceselor legale existente. Nimic din conținutul acestor Termeni nu ne limitează dreptul de a respecta solicitările guvernamentale, de instanță și de aplicare a legii sau cerințele referitoare la utilizarea de către dvs. a site-urilor noastre. Acești termeni vor fi interpretați în conformitate cu legile statului România și părțile vor conveni în mod irevocabil să introducă orice acțiune în vederea aplicării acestor Termeni în fața unei instanțe cu jurisdicție competentă din România. În plus, ne rezervăm dreptul de a refuza serviciul pentru oricine din orice motiv considerăm că este necesar.

© Dance Addiction, Odae P. Clement PFA, Toate Drepturile Rezervate

Sediu: Municipiul Călărași, Strada: Victor Babeș, nr.7, Județ Călărași

Cod Unic de Înregistrare: 32448810

Nr. de ordine în registrul comerțului: F51/596/2013

Plăți

Prețurile nu conțin TVA.

Plățile online pe acest site sunt procesate de EuPlatesc.ro, in concordanta cu legile in vigoare. Plățile sunt de doua feluri: plată unică și plată recurentă. Plata unică se aplică pentru accesul online nelimitat (cat timp site-ul este activ si functional) la cursurile online, de dans (in format video, audio si/sau scris) si se plateste o singura data. Plata recurenta permite taxarea automata a utilizatorilor cu valoarea abonamentelor, la intervale de timp prestabilite, minim o lună, pentru accesul online, pe o perioada de timp prestabilita (cat timp site-ul este activ si functional), la cursurile online, de dans (in format video, audio si/sau scris).

Garanția

Oferim o garanție de 100%, însemnând că, în ipoteza în care, într-un termen de 14 de zile de la asigurarea accesului pe site, nu sunteți satisfăcut de danceaddiction.ro, vă puteți retrage din Contract și primiți banii înapoi, urmând a vi se șterge contul de acces la site.

Pentru că ne dorim clienți mulțumiți, acordăm garanții speciale pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului, pe care le puteți accesa cu o simplă notificare prin email la adresa odaeclement@yahoo.com. Este posibil să vă solicită furnizarea de date necesare în acest scopul rambursării (cont IBAN, bancă, cod swift, titular cont, alte informații). În cazul în care nu furnizați datele solicitate, ne vom găsi în imposibilitatea de a vă returna banii.

Dreptul de retragere din contract operează în termen de 7 de zile calendaristice calculat de la data înregistrării pe site și poate fi folosit o singură dată. Mai exact, nu permitem crearea de conturi succesive, cu retrageri succesive și returnarea costului abonamentului în favoarea aceluiași utilizator. Țineți cont de faptul că danceaddiction.ro este un site de servicii, existente pe site la momentul la care vă înrolați, iar potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

Totodată, garanția și implicit, cererea de retragere, vor fi admise doar în ipoteza în care nu ați mai înregistrat nicio cerere în acest sens pe danceaddiciton.ro.

Notificarea Modificărilor

Dance Addiction își rezervă dreptul de a schimba aceste condiții din când în când, după cum consideră potrivit, iar utilizarea dvs. continuă a site-ului va însemna acceptarea oricărei ajustări a acestor termeni. Dacă există modificări ale politicii noastre de confidențialitate, vom anunța că aceste modificări au fost făcute pe pagina noastră de pornire și pe alte pagini cheie de pe site-ul nostru. Dacă există modificări în modul în care folosim clienții site-ului nostru? Informații personale, notificări prin e-mail sau prin poștă se vor face celor afectați de această schimbare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe site-ul nostru cu 30 de zile înainte ca aceste schimbări să aibă loc. Prin urmare, vă recomandăm să citiți în mod regulat această declarație. Acești termeni și condiții fac parte din Acordul dintre Client și noi înșine. Accesul dvs. la acest site și / sau efectuarea unei rezervări sau a unui Acord indică înțelegerea, acceptarea și acceptarea dvs., a Comunicării privind renunțarea la răspundere și a Termenilor și condițiilor complete incluse în acest document. Drepturile statutare ale consumatorilor nu sunt afectate.

Condiții de Utilizare Dance Addiction

Dance Addiction oferă un serviciu de abonament care permite abonaților să acceseze cursuri de dans („conținut Dance Addiction”) difuzate prin intermediul internetului pe anumite televizoare, computere sau alte dispozitive conectate la internet („dispozitive compatibile cu Dance Addiction”).

Utilizarea serviciului nostru se supune prezentelor Condiții de Utilizare. Conform prezentelor Condiții de Utilizare, termenii „serviciul Dance Addiction”, „serviciul nostru” sau „serviciul” se referă la serviciul asigurat de Dance Addiction pentru descoperirea și vizionarea conținutului Dance Addictoin, inclusiv toate caracteristicile, funcționalitățile, recomandările, recenziile, site-ul și interfețele utilizatorului, precum și întregul conținut și software asociate cu serviciul nostru.

Abonamentul

1.1. Abonamentul tău Dance Addiction se va prelungi până la reziliere. Pentru a folosi serviciul Dance Addiction, ai nevoie de acces la internet, de un dispozitiv compatibil cu Dance Addiction și trebuie să ne furnizezi una sau mai multe Metode de Plată. „Metodă de Plată” înseamnă o metodă de plată actuală, valabilă și acceptată, care poate fi actualizată ocazional și care poate include plata prin intermediul contului tău cu o terță parte. Dacă nu anulezi abonamentul înainte de data de facturare, ne autorizezi să percepem tariful aferent abonamentului pentru perioada următoare de facturare prin Metoda de Plată selectată (vezi mai jos „Anulare”).

Facturare și Anulare

2.1. Perioada de Facturare. Tariful aferent abonamentului pentru serviciul Dance Addiction va fi perceput prin Metoda de Plată la data de facturare precizată în pagina „Cont”. Durata perioadei de facturare de o luna de zile. În anumite situații, ziua de plată se poate schimba, spre exemplu dacă Metoda de Plată selectată nu a fost procesată cu succes sau dacă abonamentul plătit nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă. Accesează site-ul nostru și dă clic pe linkul „Lectiile mele” de la pagina „Cont” pentru a vedea următoarea zi de plată.

2.2. Metode de Plată. Pentru a folosi serviciul Dance Addiction, trebuie să furnizezi una sau mai multe Metode de Plată. Ne autorizezi să percepem tariful conform oricărei metode de plată asociate contului tău în cazul în care Metoda ta principală de Plată este refuzată sau nu mai este disponibilă pentru plata tarifului aferent abonamentului. Ești responsabil pentru orice sume datorate. Dacă o plată nu este procesată cu succes, spre exemplu din cauza expirării, a fondurilor insuficiente sau din alte motive și dacă nu anulezi contul, este posibil să-ți suspendăm accesul la serviciul nostru până la perceperea tarifului conform Metodei de Plată valide. Pentru unele Metode de Plată, emitentul îți poate percepe anumite comisioane, spre exemplu comisioane de tranzacție valutară sau alte comisioane aferente procesării Metodei tale de Plată. Taxele locale pot varia în funcție de Metoda de Plată folosită. Pentru detalii va trebui să contactezi furnizorul Metodei tale de Plată.

2.3. Actualizarea Metodelor de Plată. Poți actualiza Metodele tale de Plată accesând pagina „Cont”. De asemenea, putem actualiza Metodele tale de Plată utilizând informațiile puse la dispoziție de furnizorii de servicii de plată. În urma oricărei actualizări, ne autorizezi să continuăm perceperea tarifului conform Metodei (Metodelor) de Plată aplicabile.

2.4. Anulare. Poți anula abonamentul tău Dance Addiction oricând și vei continua să ai acces la serviciul Dance Addiction până la finalul perioadei tale de facturare. Plățile nu sunt rambursabile și nu oferim rambursări sau credite pentru perioadele de abonament începute sau pentru conținutul Dance Addiction nevizionat. Pentru a anula abonamentul, accesează pagina „Cont” și urmează instrucțiunile de anulare. Dacă îți anulezi abonamentul, se va închide automat la finalul perioadei curente de facturare. Pentru a afla când ți se închide abonamentul, accesează secțiunea „Lectiile mele” de la pagina „Cont”.

2.5. Schimbări aduse Tarifelor și Planurilor de Abonament. Este posibil ca planurile de abonament și tariful serviciului nostru să se modifice ocazional; cu toate acestea, orice schimbări tarifare sau modificări ale planurilor tale de abonament se vor aplica perioadelor ulterioare de facturare după ce ai fost notificat cu privire la acestea.

Serviciul Dance Addiction

3.1. Pentru a deveni abonat al serviciului Dance Addiction trebuie să ai 18 ani sau să fi împlinit vârsta majoratului în provincia, teritoriul sau țara ta. Minorii pot utiliza serviciul doar sub supravegherea unui adult.

3.2. Serviciul Dance Addiction și orice conținut vizualizat prin intermediul serviciului sunt pentru uz personal și necomercial, acestea neputând fi distribuite altor persoane din afara locuinței tale. În timpul abonamentului tău Dance Addiction, îți acordăm dreptul limitat, neexclusiv și netransferabil de a accesa serviciul Dance Addiction și a viziona conținutul Dance Addiction. Cu excepția celor mai sus menționate, nu ți se va transfera niciun drept, titlu sau beneficiu. Ești de acord să nu folosești serviciul pentru spectacole publice.

3.3. Poți vizualiza conținutul Dance Addiction numai în locațiile geografice în care oferim serviciul nostru și în care acest conținut este licențiat. Conținutul disponibil pentru vizionare variază în funcție de locația geografică și se poate schimba ocazional.

3.4. Serviciul Dance Addiction și colecția de cursuri sunt actualizate periodic. În plus, testăm permanent diverse aspecte ale serviciului nostru, inclusiv site-ul nostru, interfețele utilizatorului, funcționalitățile promoționale și disponibilitatea conținutului Dance Addiction.

3.5. Ești de acord să nu să nu licențiezi, să nu creezi opere derivate, să nu oferi spre vânzare sau să nu folosești (cu excepția autorizării explicite din prezentele Condiții de Utilizare) conținutul și informațiile conținute sau obținute de la sau prin serviciul Dance Addiction. Ești de asemenea de acord: să nu eviți, să nu înlături, să nu modifici, să nu dezactivezi, să nu degradezi sau să nu împiedici oricare dintre protecțiile conținutului serviciului Dance Addiction; să nu utilizezi niciun dispozitiv automat, robot de căutare, extractor de date sau alte metode automate de accesare a serviciului Dance Addiction; să nu decompilezi, să nu reconstitui sau să nu dezasamblezi niciun software sau alte produse sau procese accesibile prin serviciul Dance Addiction; să nu introduci niciun cod sau produs și să nu manipulezi în niciun fel conținutul serviciului Dance Addiction; să nu utilizezi nicio metodă de extragere sau colectare a datelor. În plus, ești de acord să nu încarci, să nu postezi, să nu trimiți pe e-mail sau să nu transmiți sau trimiți în alt mod orice materiale destinate întreruperii, distrugerii sau restricționării funcționalității vreunui software, hardware sau echipament de telecomunicații asociat cu serviciul Dance Addiction, inclusiv virusuri de software sau orice alte coduri, fișiere sau programe computerizate. Este posibil să-ți reziliem sau restricționăm utilizarea serviciului nostru în cazul în care încalci aceste Condiții de Utilizare sau dacă ești implicat în folosirea ilegală sau frauduloasă a serviciului.

3.6. Calitatea afișării conținutului Dance Addiction poate varia de la un dispozitiv la altul și poate fi afectată de mai mulți factori precum locația, lățimea benzii disponibile și/sau viteza conexiunii tale la internet. Ești responsabil pentru toate taxele de acces la internet. Pentru a afla detalii despre taxele aplicate traficului de date mobile, contactează-ți furnizorul de servicii de internet. Durata necesară începerii vizualizării conținutului Dance Addiction depinde de mai mulți factori, inclusiv locația ta, lățimea disponibilă a benzii la momentul respectiv, conținutul pe care l-ai selectat și configurația dispozitivului tău compatibil cu Dance Addiction.

3.7. Parole și Acces la Cont Abonatul care a creat contul Dance Addiction și căruia i se percepe Metoda de Plată („Titularul Contului”) are acces la și controlează contul Dance Addiction și dispozitivele compatibile cu Dance Addiction care sunt folosite pentru accesarea serviciului nostru, fiind de asemenea responsabil de orice activitate din contul Dance Addiction respectiv. Pentru a menține controlul asupra contului și a preveni accesarea acestuia de către altcineva (inclusiv a informațiilor despre istoricul vizualizărilor din cont), Titularul Contului trebuie să mențină sub control dispozitivele compatibile cu Dance Addiction folosite pentru accesarea serviciului și nu trebuie să divulge nimănui parola sau detaliile Metodei de Plată aferente contului. Ești responsabil pentru actualizarea și acuratețea informațiilor pe care ni le oferi cu privire la contul tău. Putem să-ți reziliem contul sau să ți-l suspendăm pentru a te proteja atât pe tine, cât și pe Dance Addiction contra furtului de identitate sau activităților frauduloase.

Diverse

4.1.Departamentul de Asistență pentru Clienți. Dacă vrei să afli mai multe informații despre serviciul nostru și funcționalitățile acestuia sau dacă ai nevoie de asistență cu privire la contul tău, accesează serviciul de Asistență Dance Addiction de pe site-ul nostru.

4.2. Menținerea Validității. Dacă oricare dintre prevederile prezentelor Condiții de Utilizare este declarată nulă, ilegală sau neaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi rămân pe deplin în vigoare.

4.3. Schimbări aduse Condițiilor de Utilizare. Este posibil ca Dance Addiction să modifice ocazional prezentele Condiții de Utilizare. Te vom notifica cu minim 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

4.4. Comunicare Electronică. Îți vom trimite informații legate de contul tău (spre exemplu autorizații de plată, facturi, schimbarea parolei sau a Metodei de Plată, mesaje de confirmare, notificări) doar în format electronic, spre exemplu pe e-mail la adresa oferită de tine la înregistrare.

Lecții de dans private, individuale online

Participare

Pentru a participa cursantul sau cursanții trebuie să dețină un pachet de leții, sau să fi achiziționat un abonament cu lecții incluse. Trebuie să dețină un cont grtuit Zoom, Facebook sau aplicația de mobil Whats App. Și mai trebuie să fie conectat la o rețea de internet, cu o viteză suficient de mare, care poate susține un stream live.

Valabilitate

Ședințele de dans private, individuale online, sunt valabile, pot fi programate și efectuate după cum urmează:

  • Pachet 2 lecții = valabilie 1 lună de la achiziționare
  • Pachet 6 lecții = valabile 1 lună de la achiziționare
  • Pachet 8 lecții = valabile 2 luni de la achizitionare

Durata

Fiecare ședință durează minim 30 de minute.

Programare

Pentru a programa / rezerva o lecție privata online, cursantul trebuie sa ne contacteze, prin unul din mijloacele: mesaj scris – prin whats app, facebook messenger, sms, e-mail, sau telefonic, din timp pt. a fi sigur că în ziua și la ora dorită, suntem disponibili. Rezervăm împreună prima lecție iar la finalul primei lecții, o stabilim pe următoarea și așa mai departe până la efectuarea tuturor ședințelor din pachetul achizitionat.

Amânarea unei lecții și neparticiparea

Dacă cererea de amânare este facută cu mai mult de 24 de ore inainte de data și ora programată inițial, amânarea se face gratuit.

Daca cererea de amânare este făcută cu mai puțin de 24 de ore înaite de data și ora stabilită inițial, nu vom amâna lecția, vom considera lecția efectuata și vom scădea ședința din pachet, indiferent dacă persoana / persoanele participă sau nu la aceasta.

De asemeni, dacă persoana sau persoanele nu pot participa la lectia rezervata, din motive subiective sau obiective, sedința este considerată efectuată și scăzută din pachet.

Programul de Afiliere Dance Addiction

Condițiile Contului De Program

  1. Trebuie să furnizați numele dvs. legal, o adresă de e-mail validă și orice alte informații solicitate pentru a finaliza procesul de înscriere.
  2. Trebuie să fii om. Nu sunt permise conturi înregistrate de „boți” sau alte metode automatizate.
  3. Sunteți responsabil pentru tot conținutul postat și activitatea care apare în contul dvs. (chiar și atunci când conținutul este postat de alții care au conturi în contul dvs.).
  4. O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate să mențină mai mult de un cont.
  5. Nu este permis să utilizați PROGRAMUL pentru niciun scop ilegal sau neautorizat. În utilizarea Serviciului, nu trebuie să încălcați nici o lege din jurisdicția voastră (inclusiv, dar fără a se limita la, legile privind drepturile de autor).
  6. Nu este permis să utilizați PROGRAM pentru a câștiga bani pe propriile conturi de produse Dance Addiction

Utilizarea Legăturilor („Link-uri”) Pe Site-ul Dvs.

Ca site afiliat al Dance Addiction, puteți utiliza orice formă de promovare pe care o alegeți, în conformitate cu termenii prezentului acord. Puteți utiliza reclame banner, link-uri de buton și / sau link-uri text către site-ul nostru („Link-uri”), cu toate acestea, NU puteți face SPAM. Orice activitate efectuată de dvs. sau în numele dvs., pe care o determinăm sau suspectăm în mod rezonabil că este rezultatul unui program de e-mail în vrac nesolicitat, va duce la încetarea imediată a programului și la pierderea de bani, în caz contrar datorată în continuare. Legăturile promoționale admise pot conține denumirile comerciale, mărcile de servicii și / sau logo-urile Dance Addiction pentru a fi afișate pe site-ul dvs. de afiliere. În conformitate cu termenii și condițiile de față, vi se acordă o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă pentru a accesa și a descărca astfel de link-uri și alte materiale promoționale desemnate pentru plasare pe site-ul dvs. de afiliere, în scopul unic și exclusiv de a promova site-ul operat sau controlat de Dance Addiction. În utilizarea Link-urilor, sunteți de acord că veți colabora pe deplin cu noi pentru a stabili și întreține un astfel de „Link” sau „Link-uri”. O legătură poate fi modificată vizual numai cu consimțământul nostru.

Comisioane

Plățile încep doar după ce ați câștigat mai mult de 100 ron din venitul afiliat. Dacă contul dvs. afiliat nu depășește pragul de 100 RON, comisioanele dvs. nu vor fi realizate sau plătite. Suntem responsabili doar pentru plata conturilor care au depășit pragul de 100 RON.

Procentul comisioanelor se bazează pe nivelul afiliat.
Partener 10 = 10%
Partener 15 = 15%
Partener 20 = 20%

Clienții care cumpără odată, accesând link-ul, sau folosind codul dvs. de afiliat, vor fi marcați ca abonații recomandați. Veți continua să primiți comisionul pentru fiecare plată pe care o primim în fiecare lună, sub rezerva termenilor de Terminare de mai jos.

Plăţile

Comisioanele sunt plătite doar prin PayPal sau transfer bancar. Nu putem trimite cecuri, cărți de credit sau trimite bani în numerar. Sunteți obligat să aveți un cont PayPal sau să ne transmiteți conul IBAN al contului dvs bancar pentru a primi comisioane. Dacă nu aveți un cont PayPal, puteți să vă înscrieți pentru unul în orice moment, dar nu veți fi plătit până nu aveți unul.

Programul de Plăți

Atâta timp cât câștigurile dvs. afiliate curente sunt egale sau depășesc 100 RON, veți fi plătiți între datele 1 și 5 a fiecărei luni. Dacă nu ați cumulat 100 RON de la ultima dvs. plată, vă vom plăti în luna următoare după ce ați depășit pragul. Plățile se efectuează numai prin intermediul serviciului PayPal sau depunere / transfer bancar.

Respectarea Legilor

Ca o condiție pentru participarea dvs. la PROGRAM, sunteți de acord că, în timp ce sunteți un participant la PROGRAM, veți respecta toate legile, ordonanțele, regulile, regulamentele, ordinele, licențele, permisele, hotărârile, deciziile sau alte cerințe ale oricărei autorități guvernamentale jurisdicția asupra dvs., dacă aceste legi etc. sunt în vigoare sau ulterior intră în vigoare în timpul în care sunteți participant la PROGRAM. Fără a limita obligația de mai sus, sunteți de acord că, o condiție a participării dvs. la PROGRAM, veți respecta toate legile aplicabile ( de stat sau de altă natură) care guvernează e-mailul de marketing, inclusiv, fără limitare, Actul CAN-SPAM din 2003 alte legi anti-spam.

Încheiere

Dance Addiction, la propria discreție, are dreptul de a vă suspenda sau de a închide contul și de a refuza oricare și orice utilizare curentă sau viitoare a PROGRAMULUI sau a oricărui alt serviciul Dance Addiction, din orice motiv, în orice moment. O astfel de încetare a Serviciului va determina dezactivarea sau ștergerea contului dvs. sau a accesului dvs. la Contul dvs. și pierderea și renunțarea la toate comisioanele potențiale sau care urmează să fie plătite în Contul dvs., dacă acestea au fost obținute prin mijloace frauduloase, ilegale sau metodele de vânzări sau de marketing foarte agresive. Dance Addiction își rezervă dreptul de a refuza serviciul oricui, din orice motiv, în orice moment.

În plus, Dance Addiction, la propria sa discreție, are dreptul să înceteze PROGRAMul în orice moment. În cazul în care programul este anulat, plata oricăror comisioane viitoare se încheie, inclusiv plățile recurente pentru achizițiile de referință anterioare.

Relația Părților

Dumneavoastră și noi suntem contractori independenți, și nimic din prezentul acord nu va crea niciun, joint venture, agenție, franciză, reprezentant de vânzări sau relații de muncă între părți. Nu veți avea autoritatea de a face sau de a accepta oferte sau reprezentări în numele nostru. Nu veți face nici o declarație, indiferent dacă vă aflați pe site-ul dvs. sau în alt mod, care ar contrazice în mod rezonabil orice element din această secțiune.

Limitări ale Răspunderii

Nu vom fi responsabili pentru daune indirecte, speciale sau de consecință (sau pierderi de venituri, profituri sau date) apărute în legătură cu acest Acord sau PROGRAM, chiar dacă am fost informați despre posibilitatea unor astfel de daune. În plus, răspunderea noastră globală care decurge din prezentul Acord și din PROGRAM nu va depăși taxele totale de plată plătite sau care trebuie plătite în temeiul prezentului Acord.

Declinări

Nu furnizăm garanții sau reprezentări exprese sau implicite cu privire la PROGRAM sau la orice produse sau servicii vândute prin PROGRAM (inclusiv, fără limitare, garanții de aptitudini, vandabilitate, neîncălcare sau orice garanții implicite care decurg dintr-un curs de performanță, comerț). În plus, nu reprezentăm faptul că funcționarea site-urilor de produse și servicii va fi neîntreruptă sau fără erori și nu vom fi responsabili pentru consecințele oricăror întreruperi sau erori.

Investigarea Independentă

RECUNOAȘTEȚI CĂ AȚI CITIT ACEST ACORD ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUIA. ÎNȚELEGEȚI CĂ PUTEM ORICÂND (DIRECT SAU INDIRECT) SĂ SOLICITĂM RECOMANDĂRI PENTRU CLIENȚI ÎN TERMENI CARE AR PUTEA DIFERI DE CELE CUPRINSE ÎN ACEST ACORD SAU SĂ OPEREZE SITE-URI WEB SIMILARE SAU CARE CONCUREAZĂ CU SITE-UL DVS. WEB. AȚI EVALUAT ÎN MOD INDEPENDENT DORINȚA DE A PARTICIPA LA PROGRAM ȘI NU VĂ BAZAȚI PE NICIO REPREZENTARE, GARANȚIE SAU AFIRMAȚIE DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL ACORD.

Arbitraj

Orice litigiu legat în orice fel de prezentul acord (inclusiv orice încălcare reală sau presupusă a acestuia), orice tranzacții sau activități în cadrul prezentului Acord sau relația dvs. cu noi sau cu oricare dintre afiliații noștri vor fi supuse arbitrajului confidențial în România, în măsura în care ați încălcat sau ați amenințat în vreun fel să încălcați drepturile noastre de proprietate intelectuală, putem solicita o acțiune judecătorescă sau o altă măsură adecvată. Hotărârea arbitrului este obligatorie și poate fi înscrisă ca hotărâre în orice instanță competentă. În cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, nici un arbitraj în temeiul prezentului acord nu va fi asociat unui arbitraj care implică orice altă parte care face obiectul prezentului acord, fie prin proceduri arbitrale de clasă, fie prin alte proceduri.

Diverse

Prezentul acord va fi guvernat de legile României, fără referire la normele care reglementează alegerea legilor. Nu aveți dreptul să alocați acest Acord, prin aplicarea legii sau altfel, fără consimțământul nostru prealabil scris. Sub rezerva acestei restricții, prezentul acord va fi obligatoriu, în beneficiul și va fi executoriu față de părți și de succesorii lor și de cesionari. Eșecul nostru de a ne asigura că îndeplinim îndeplinirea strictă a oricăror prevederi ale prezentului Acord nu va constitui o renunțare la dreptul nostru de a aplica ulterior o astfel de prevedere sau orice altă prevedere a prezentului Acord.

Eșecul Dance Addiction de a exercita sau de a executa orice drept sau prevedere a Termenilor și condițiilor nu constituie o renunțare la acest drept sau la o prevedere. Termenii și condițiile constituie întregul acord între dvs. și Dance Addiction și guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciului, înlocuind orice acorduri anterioare încheiate între dvs. și Dance Addiction (inclusiv, dar fără a se limita la, versiuni anterioare ale Termenilor și condițiilor).

Modificare

Putem modifica oricare dintre termenii și condițiile din prezentul acord în orice moment, la discreția noastră. Modificările pot include, dar nu se limitează la, modificări ale procedurilor de plată și ale regulilor PROGRAM. Dacă orice modificare este inacceptabilă pentru dvs., singura opțiune este să încheiați acest Acord. Continuarea participării la Programul de Afiliere al DanceAddiction.ro în urma postării anunțului de modificare sau a unui nou Acord pe site-ul nostru va indica acordul dvs. cu privire la modificări.