Termeni și Condiții Dance Addiction

 

Prin accesarea site-ului și a serviciilor noastre, sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare. Prin utilizarea acestui site sunteți considerat că ați citit și sunteți de acord cu următorii termeni și condiții:

 

Utilizarea site-urilor dvs. de Internet sau a oricăror informații, link-uri, produse sau servicii oferite pe aceste site-uri (în mod colectiv, “Servicii”) se supune acestor Termeni de utilizare (acești “Termeni”). DanceAddiction.ro (“Dance Addiction”), la propria discreție, poate modifica termenii, condițiile și modul de funcționare a acestui site (“Site-ul”) oricând, fără a vă anunța dvs. Utilizând acest site și / sau oricare dintre serviciile sale , sunteți de acord cu Termenii, inclusiv orice modificări pe care le facem, și renunță și la orice drepturi sau revendicări pe care le puteți avea împotriva Dance Addiction.

 

 

Declarație de Confidențialitate Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Citiți Politica noastră de confidențialitate pentru detalii complete. 

 

Confidențialitatea

Înregistrările clientului sunt considerate confidențiale și, prin urmare, nu vor fi divulgate niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în mod legal de către autoritățile competente. Clienții au dreptul să solicite vizionarea și copii ale oricăror înregistrări ale clienților pe care le păstrăm, cu condiția să primim o notificare rezonabilă cu privire la o astfel de solicitare. Clienților li se solicită să păstreze copii ale oricărei literatură eliberată în legătură cu furnizarea serviciilor noastre. Dacă este cazul, vom emite Clientului informații scrise, materiale sau copii ale înregistrărilor, ca parte a unui contract convenit, în beneficiul ambelor părți. Nu vom vinde, împărți sau închiria informațiile dvs. personale unei terțe părți sau nu vom folosi adresa dvs. de e-mail pentru e-mailuri nesolicitate. Toate e-mailurile trimise de noi vor fi legate numai de furnizarea serviciilor și produselor convenite.   

 

Excluderi Și Limitări Privind Excluderea Responsabilității 

NOI ȘI FURNIZORII NOȘTRI DE PUBLICITATE, FURNIZORII ȘI FURNIZORII DE LICENȚE FURNIZEAZĂ SITE-UL ȘI SERVICIILE FURNIZATE DE ACESTA PE O BAZĂ AȘA CUM ESTE FURNIZATĂ ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE ORICE FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ ȘI, ÎN MOD EXPRES, NEAGĂ ORICE GARANȚII IMPLICITE DE NEÎNCĂLCARE , TITLU, VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI DISPONIBILITATEA SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR. DANCEADDICTION.RO  NU FACE NICI O DECLARAȚIE CĂ SITE-UL ȘI / SAU SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU ERONATE, BUG-URI SAU VIRUȘI ȘI NU VOR FI TRAȘI LA RĂSPUNDERE ÎN NICI UN FEL SAU PRIN NICI UN MIJLOC, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU ORICE DIFICULTĂȚI DE COMUNICARE, ORICE ÎNTRERUPERE ȘI / SAU FURNIZARE DE DATE, NE-LIVRARE, LIVRARE NECORESPUNZĂTOARE, CORUPȚIE, DISTRUGERE SAU EVENIMENTE CARE DEPĂȘESC CONTROLUL NOSTRU REZONABIL. 

 

FĂRĂ A LIMITA CELE MENȚIONATE ANTERIOR, DANCEADDICTION.RO  NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU DVS. SAU PENTRU AFACEREA DVS. PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, CONSECVENTE, EXEMPLARE, SPECIALE SAU PUNITIVE SAU PROFITURI PIERDUTE SAU IMPUTATE SAU REDEVENȚE REZULTATE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SITE SAU A ORICĂROR BUNURI SAU A SERVICIILOR FURNIZATE, FIE PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, FIE PENTRU ORICE OBLIGAȚIE CARE DECURGE DIN ACEASTA SAU ÎN ALT MOD, DACĂ RĂSPUNDEREA ESTE AFIRMATĂ ÎN CONTRACT SAU DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE STRICTĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL) ȘI INDIFERENT DACĂ AȚI FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PIERDERI SAU DAUNE . RENUNȚAȚI ASTFEL LA ORICE PRETENȚIE CĂ ACESTE EXCLUDERI VĂ LIPSESC DE O SOLUȚIE ADECVATĂ. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ NU DEPĂȘEȘTE, ÎN NICIUN CAZ, O SUTĂ DE LEI. (400 RON). 

 

RECUNOAȘTEȚI FAPTUL CĂ FURNIZORII DE PRODUSE ȘI SERVICII TERȚE POT SĂ ÎȘI FACĂ PUBLICITATE PENTRU PRODUSELE ȘI SERVICIILE LOR PE SITE-UL DANCEADDICTION.RO ȘI CĂ DANCEADDICTION.RO POATE SĂ FORMEZE PARTENERIATE SAU ALIANȚE CU UNII DINTRE ACEȘTI FURNIZORI DIN CÂND ÎN CÂND PENTRU A FACILITA FURNIZAREA ACESTOR PRODUSE ȘI SERVICII PENTRU TINE. CU TOATE ACESTEA, RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎN NICIUN MOMENT DANCEADDICTION.RO NU FACE NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA PRODUSELE SAU SERVICIILE TERȚILOR ȘI NICI DANCEADDICTION.RO NU VA FI RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE DVS. SAU ORICE TERȚĂ PARTE PENTRU ORICE REVENDICĂRI APĂRUTE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA PRODUSE ȘI SERVICII TERȚE. PRIN PREZENTA, RENUNȚAȚI LA ORICE DREPTURI ȘI PRETENȚII PE CARE LE-AȚI PUTEA AVEA FAȚĂ DE DANCEADDICTION.RO ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSELE ȘI SERVICIILE TERȚILOR, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE.  

 

Forță Majoră 

Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă față de cealaltă pentru orice neîndeplinire a oricărei obligații în temeiul unui acord care se datorează unui eveniment care nu se află sub controlul unei astfel de părți, inclusiv, dar fără a se limita la orice act al lui Dumnezeu, terorism, război, insurgență politică, insurecție, , tulburări civile, act de autoritate civilă sau militară, revoltă, cutremur, inundații sau orice altă situație naturală sau omenească făcută în afara controlului nostru, care determină încheierea unui acord sau a unui contract încheiat și care nu ar fi putut fi prevăzut în mod rezonabil. Orice Parte afectată de un astfel de eveniment va informa de îndată cealaltă Parte a aceluiași eveniment și va face toate eforturile rezonabile pentru a respecta termenii și condițiile oricărui Acord conținut în acest document. Renunțare la nerespectarea de către oricare dintre părți a îndeplinirii stricte a oricăror dispoziții din prezentul sau a vreunui acord sau a neîndeplinirii de către oricare dintre părți a oricărui drept sau a unei căi de atac la care el sau el au dreptul în temeiul acestuia nu constituie o renunțare la acesta și nu poate cauza o diminuare a obligațiilor care decurg din prezentul sau din orice acord. Nici o renunțare la oricare dintre prevederile prezentului Acord sau ale vreunui Acord nu va fi efectivă decât în ​​cazul în care se precizează în mod expres că acesta este astfel și semnat de ambele Părți.  

 

General 

Utilizarea site-ului nostru este supusă legilor și proceselor legale existente. Nimic din conținutul acestor Termeni nu ne limitează dreptul de a respecta solicitările guvernamentale, de instanță și de aplicare a legii sau cerințele referitoare la utilizarea de către dvs. a site-urilor noastre. Acești termeni vor fi interpretați în conformitate cu legile statului România și părțile vor conveni în mod irevocabil să introducă orice acțiune în vederea aplicării acestor Termeni în fața unei instanțe cu jurisdicție competentă din România. În plus, ne rezervăm dreptul de a refuza serviciul pentru oricine din orice motiv considerăm că este necesar. 

 

 © Dance Addiction, Toate Drepturile Rezervate  

 

Notificarea Modificărilor 

Dance Addiction își rezervă dreptul de a schimba aceste condiții din când în când, după cum consideră potrivit, iar utilizarea dvs. continuă a site-ului va însemna acceptarea oricărei ajustări a acestor termeni. Dacă există modificări ale politicii noastre de confidențialitate, vom anunța că aceste modificări au fost făcute pe pagina noastră de pornire și pe alte pagini cheie de pe site-ul nostru. Dacă există modificări în modul în care folosim clienții site-ului nostru? Informații personale, notificări prin e-mail sau prin poștă se vor face celor afectați de această schimbare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe site-ul nostru cu 30 de zile înainte ca aceste schimbări să aibă loc. Prin urmare, vă recomandăm să citiți în mod regulat această declarație. Acești termeni și condiții fac parte din Acordul dintre Client și noi înșine. Accesul dvs. la acest site și / sau efectuarea unei rezervări sau a unui Acord indică înțelegerea, acceptarea și acceptarea dvs., a Comunicării privind renunțarea la răspundere și a Termenilor și condițiilor complete incluse în acest document. Drepturile statutare ale consumatorilor nu sunt afectate.